Terms And Conditions

Gebruiksvoorwaarden


Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen welke via deze reserveringssite zijn gemaakt, met inbegrip van alle naderhand aangebrachte wijzigingen.

Gebruiksvoorwaarden voor het reserveren van logies met Logismanager

Artikel 1. Definities

Hiernavolgende begrippen hebben in het kader van deze gebruiksvoorwaarden volgende betekenis:

De LOGIESVERSTREKKER: Elke exploitant van een logiesbedrijf die voldoet aan de vergunningen die hem worden opgelegd voor het exploiteren van logies.

De KLANT: Elke gebruiker die de WEBMODULE Logismanager gebruikt voor het reserveren van kamer(s) bij de LOGIESVERSTREKKER.

De BEMIDDELAAR: Stardekk NV (www.stardekk.be)

WEBMODULE: Een softwareprogramma gebaseerd op internettechnologieën dat de BEMIDDELAAR moet toelaten om toeristische producten on-line te tonen en te doen reserveren. Het programma beheert de communicatie tussen de KLANT en de LOGIESVERSTREKKER voor het verwerken van on-line reserveringen.

Artikel 2. Algemene bepalingen

De BEMIDDELAAR stelt de WEBMODULE ter beschikking van de KLANT. Door gebruik van de WEBMODULE verleent de KLANT toestemming aan de BEMIDDELAAR om als tussenpersoon op te treden bij het versturen van informatie tussen de KLANT en de LOGIESVERSTREKKER. Elke financiële transactie voortvloeiende uit een reservatie of annulering gebeurt rechtstreeks tussen de KLANT en de LOGIESVERSTREKKER.

Artikel 3. Gebruik van de WEBMODULE

Het gebruik door de klant van deze WEBMODULE is kosteloos. 

Om van de WEBMODULE gebruik te kunnen maken, dient de KLANT te beschikken over een geldige kredietkaart Bij gebruik van de WEBMODULE verbindt de KLANT er zich toe om de BEMIDDELAAR (www.Logismanager.com) onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van inbreuken op de beveiliging van de KLANT of van deze website. 

Het gebruiksrecht dat aan de KLANT wordt verleend is beperkt tot het reserveren en eventueel annuleren van producten die via de WEBMODULE worden aangeboden. De KLANT heeft geen recht het gebruiksrecht op de WEBMODULE te verhuren, te leasen, te onderlicenciëren, te vervreemden, beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen van derden.

Artikel 4. Verkoopsvoorwaarden

De LOGIESVERSTREKKER kan eigen en in tijd variërende prijzen, kortingen en annuleringsvoorwaarden in de WEBMODULE opgeven. 

De LOGIESVERSTREKKER behoudt zich het recht voor een preautorisatie als garantie voor de reservering op de door de KLANT gebruikte kredietkaart uit te voeren. De kredietkaartgegevens van de KLANT worden in een beveiligde database bijgehouden tot 1 maand na de datum waarop de prestatie wordt verondersteld te zijn geleverd. Zodoende kan de LOGIESVERSTREKKER op basis van deze gegevens de rekening van een KLANT debiteren in geval van niet of laattijdig annuleren van een in de WEBMODULE geregistreerde reservatie waaraan door toedoen van de KLANT niet kon worden voldaan.

Artikel 5. Waarborgen

De BEMIDDELAAR kan zich in geen geval in de plaats stellen van of garant staan voor derden met betrekking tot het aanbieden van beschikbaarheden via de WEBMODULE. Het opgeven van beschikbaarheden in de WEBMODULE berust op vrijwillige medewerking van de LOGIESVERSTREKKER. 

De BEMIDDELAAR stelt de WEBMODULE ter beschikking in zijn huidige staat zonder enige expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie op beschikbaarheid, geschiktheid of niet-strijdigheid. 

De BEMIDDELAAR garandeert niet dat de WEBMODULE of de verwante software aan de eisen van de KLANT zullen voldoen, of dat de WEBMODULE of de verwante software ononderbroken, tijdig of foutloos zal werken; noch verleent de BEMIDDELAAR garantie met betrekking tot de resultaten die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de WEBMODULE of verwante software. Verder garandeert de BEMIDDELAAR niet dat defecten in de WEBMODULE of verwante software zullen worden gecorrigeerd. 

De KLANT erkent dat er inherente beperkingen zijn aan het veilig ’on-line’ uitvoeren van transacties. De KLANT stemt ermee in zelf uit te maken of de WEBMODULE en de verwante software voldoen aan de beveiligingsnormen die voor hem/haar gelden. 

De KLANT is volledig verantwoordelijk voor de voldoende beveiliging van zijn/haar apparatuur, softwareprogramma’s, informatie en gegevens of ander materiaal en/of andere informatie die mogelijk kan worden beïnvloed bij gebruik van de WEBMODULE en verwante software.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

De tussenkomst van de BEMIDDELAAR beperkt zich tot het on-line plaatsen van beschikbaarheden, prijzen en annuleringsvoorwaarden van de LOGIESVERSTREKKER en het doorsturen van de reservatie/annulering van de KLANT en zijn gegevens naar de LOGIESVERSTREKKER. 

De BEMIDDELAAR draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van temporele onderbreking van het systeem, om welke reden dan ook, zelfs indien dit niet als een overmacht kan worden gedefinieerd. De BEMIDDELAAR verbindt er zich wel toe om in voorkomend geval, na daartoe te zijn schriftelijk aangemaand, onmiddellijk alle mogelijke middelen in te zetten om aan deze onderbreking ten spoedigste een einde te stellen, zonder dat de KLANT en/of LOGIESVERSTREKKER terzake gerechtigd kunnen zijn op welkdanige schadevergoeding dan ook ingevolge deze onderbreking. 

De BEMIDDELAAR kan niet worden aansprakelijk gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden in de informatie die de KLANT via de WEBMODULE aan de LOGIESVERSTREKKER heeft doorgegeven. De BEMIDDELAAR kan door de KLANT niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve of onvolledige informatie verstrekt door de LOGIESVERSTREKKER. 

De LOGIESVERSTREKKER is als enige verantwoordelijk voor het al dan niet beschikbaar zijn van een product of dienst dat onderdeel uitmaakt van een reservering. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een dergelijke niet-beschikbaarheid kan de BEMIDDELAAR niet verantwoordelijk worden gesteld. 

De BEMIDDELAAR kan door de KLANT niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming in de dienstverlening van de LOGIESVERSTREKKER. Bij eventuele klachten omtrent het verblijf dient de KLANT zich tijdens zijn/haar verblijf tot de LOGIESVERSTREKKER te wenden. 

De BEMIDDELAAR kan door de KLANT niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, het niet foutvrij functioneren en/of geheel of gedeeltelijk uitvallen van haar website, de WEBMODULE of aanverwante software. De KLANT heeft in voorkomend geval geen enkele aanspraak op schadevergoeding. De BEMIDDELAAR wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af ingevolge vertragingen in gegevensoverdrachten die voortvloeien of verband houden met de WEBMODULE of aanverwante software. 

De BEMIDDELAAR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de compatibiliteit van de WEBMODULE met de apparatuur, softwareprogramma’s informatie en gegevens van de KLANT of voor het niet meer kunnen gebruiken of het beschadigd geraken van apparatuur, softwareprogramma’s, informatie en gegevens van de KLANT ingevolge gebruik van de WEBMODULE en verwante software. 

De BEMIDDELAAR kan door de KLANT niet aansprakelijk worden gesteld voor welke onrechtstreekse, toevallige of speciale schade die werd veroorzaakt door berichten die werden ontvangen of transacties die werden ingevoerd met de WEBMODULE of verwante software.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen

De KLANT stemt ermee in de BEMIDDELAAR schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van aansprakelijkheid, verlies, vorderingen en kosten, inclusief de honoraria voor advocaten die optreden zo hij/zij deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de WEBMODULE schendt. 

De KLANT stemt ermee in de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in de voorwaarden voor de website van de BEMIDDELAAR (zie www.stardekk.be) te respecteren. De KLANT kan deze voorwaarden bekijken door op de homepagina de link "Algemene handelsvoorwaarden" aan te klikken. Door het eenvoudig gebruik maken van de WEBMODULE gaan de KLANT en de LOGIESVERSTREKKER onvoorwaardelijk akkoord met deze algemene handels- en verkoopsvoorwaarden van de BEMIDDELAAR. 

De BEMIDDELAAR kan de naam, het adres en/of het e-mailadres van de KLANT bijhouden voor eigen promotionele doeleinden. De BEMIDDELAAR respecteert de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens. 

De BEMIDDELAAR kan/mag de gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door een herziening van deze gebruiksvoorwaarden op haar website te plaatsen. Wijzigingen zijn van kracht zodra ze op de website verschijnen. De BEMIDDELAAR is niet verplicht de KLANT op de hoogte te brengen van zulke wijzigingen. Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien de KLANT verder gebruik maakt van de WEBMODULE, wordt aangenomen dat hij/zij instemt met de aangebrachte wijzigingen. 

De BEMIDDELAAR kan op elk moment de WEBMODULE of het gebruik van deze dienst beëindigen. 

Eventuele vragen van de KLANT worden uitsluitend behandeld tijdens de werkdagen.